Regulamin – Dom na Majerczykówkce


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających nasz obiekt i miłą atmosferę.

 • Doba  w domku rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16;00, a w dniu wyjazdu kończy o godzinie 10;00.
 • Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Gościa lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego domek.
 • Całkowity zakaz palenia na terenie obiektu. Jeżeli w dniu wyjazdu okaże się , że w domku było palone goście będą musieli zapłacić karę w wysokości 300zł.
 • Zakaz używania w Domku otwartego ognia (m.in. świeczek , lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych
 • Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel, ręczniki. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane przez gości do wycierania obuwia, podłogi itp. W dniu wyjazdu będą musieli ponieść koszty na zakup nowych ręczników oraz pościeli.
 • Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową  w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.
 • Za wszystkie osobiste rzeczy znajdujące się w domku odpowiada wynajmujący Gość.
 • Cena usług świadczonych przez firmę nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć ).
 • W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub pracownika firmy), firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencją bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.
 • W przypadku, gdy Gośćw sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w domku spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu i Internetu.
 •  Dzieci do lat 18 nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej same w domku
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.